• Quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu Torki Kebab: 4/2016-01287; Kebab Torki: 4/2017-07340

    Bản quyền Kebab Torki: 4976/2017/QTG