• Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: phối trộn, đóng gói gia vị khô: số cấp 1404/2017/BQLATTP-HCM cấp 10/10/2017 thay thế Giấy Chứng Nhận: 949/2017/BQLATTP-HCM

    Quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu Torki Kebab: 4/2016-01287; Kebab Torki: 4/2017-07340

    Bản quyền Kebab Torki: 4976/2017/QTG